android框架 achartengine 如何画一个移动的正弦波啊

海洋清风 发布于 2017/03/12 15:28
阅读 145
收藏 1

android框架 achartengine 如何画一个移动的正弦波啊,或者其他方式实现也行,求大神给的demo

加载中
0
花花兽
花花兽

实时更新数据,做好异步处理就好了吧

0
大賢者
大賢者

正弦 离不开sin cos tan

返回顶部
顶部