Spring 通过代理发邮件功能 求解!!!

活不明白· 发布于 2013/05/23 14:39
阅读 432
收藏 0

这两天在网上看到一些 通过spring 发邮件的例子

感觉有点意思就学习了一下

问题是 代码在家里的网络可以正常发送邮件

但是公司里是又代理的 网上看了好多例子都没能解决问题

代码很简单 就是不知道如何配置代理发送 。。。

求高手指点 !!!

package  net.xftzr.mail; 

import  java.util.Properties; 
import  org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
import  org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl;  
  

/** 

 * 本类测试简单邮件  

 * 直接用邮件发送 

 *  @author  Administrator 

 * 

  */

public   class  SingleMailSend {  

   public   static   void  main(String args[]){  

    JavaMailSenderImpl senderImpl  =   new  JavaMailSenderImpl();  

   // 设定mail server  

    senderImpl.setHost( " smtp.163.com " ); 

     // 建立邮件消息  

    SimpleMailMessage mailMessage  =   new  SimpleMailMessage();  

     // 设置收件人,寄件人 用数组发送多个邮件 

     // String[] array = new String[]    {"sun111@163.com","sun222@sohu.com"};     

     // mailMessage.setTo(array);  

    mailMessage.setTo( " toEmail@sina.com " );  

    mailMessage.setFrom( " userName@163.com " );  

    mailMessage.setSubject( " 测试简单文本邮件发送! " );  

    mailMessage.setText( " 测试我的简单邮件发送机制!! " );  
      

    senderImpl.setUsername( " userName " ) ;  //  根据自己的情况,设置username 

    senderImpl.setPassword( " password " ) ;  //  根据自己的情况, 设置password 

 Properties prop  =   new  Properties() ; 

 prop.put( " mail.smtp.auth " ,  " true " ) ;  //  将这个参数设为true,让服务器进行认证,认证用户名和密码是否正确 

 prop.put( " mail.smtp.timeout " ,  " 25000 " ) ;  

 senderImpl.setJavaMailProperties(prop);   
     // 发送邮件  

    senderImpl.send(mailMessage);  

    System.out.println( " 邮件发送成功.. " );  

     }  

  }  

 

加载中
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部