mysql 更新重复数据!不重复不更新!

实在不行邮件给我 发布于 2013/11/19 17:42
阅读 882
收藏 0
表bable三个字段A,B,C
A B C
1 a 1
2 a 1
3 a 2
4 b 1
5 c 1
6 c 1
更新为
A B C
1 a 3
2 a 3
3 a 2
4 b 1
5 c 3
6 c 3
如何操作

加载中
0
缪斯的情人
缪斯的情人
用mysql独有的replace into语句,前提是要有主键哟
0
zhangdedezhu
zhangdedezhu
你提问都没说清楚,
返回顶部
顶部