windows下的route设置问题

forai 发布于 2016/11/22 17:20
阅读 162
收藏 0

我现在服务器上面有4条线

网卡1:

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.61(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.30

网卡2:

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.17.204.123(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 172.17.204.250

网卡3:

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.210.5(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.210.1

网卡4:

   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.86.76.194(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 10.86.76.193网卡1是互联网的线,网卡2是公司的内网线,网卡3是联通的专线,网卡4是电信的专线。

成功的设置:网卡4,我希望访问10.86.92.11的时候是通过网卡4访问,设置如下,

route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.86.76.193

设置完以后可以成功的telnet到10.86.92.11的端口。

同样的设置在电信这边就不行了。

网卡3,电信的专线,我希望在访问172.23.102.40这个地址的时候是通过网卡3,这样才能访问得到,请问一下要如何设置route啊?按照联通的route设置telnet不通。如果我单独只插电信的专线是可以telnet通的。

试过以下命令都不行:

route -p add 172.23.102.40 mask 255.0.0.0 192.168.210.1
route -p add 172.23.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.210.1
route -p add 172.23.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.210.1

希望知道的兄弟能指导一下。

加载中
0
forai
forai

找人问各种弄,用这个命令设置成功了。都是泪......

route -p add 172.23.102.0 mask 255.255.255.0 192.168.210.1

返回顶部
顶部