Ubuntu安装火车模拟器OpenBVE

火耳 发布于 2011/02/02 10:52
阅读 2K+
收藏 0

Ubuntu安装火车模拟器OpenBVE

本文由Bentutu.com编辑,转载注明出处http://bentutu.com/?p=831

OpenBVE 是一款开源的3D 火车模拟器,支持Windows,Mac Os和Ubuntu。
该游戏基于自由软件BVE 火车模拟器,但是与其相比,功能更加丰富。提供即时第一视角,允许第三人称查看,画面逼真。
如图:


Ubuntu安装openBVE

Ubuntu软件中心提供。
最新版的openBVE可从官方网站下载官网
安装完成后,从“应用程序–游戏–Open BVE”打开即可。

来源{http://ubuntumanual.org},本文由Bentutu.com编辑,转载注明出处http://bentutu.com/?p=831
加载中
返回顶部
顶部