jQuery的ajaxStart和ajaxSuccess次数不同

leetom 发布于 2010/12/28 17:46
阅读 448
收藏 0
var ajaxRunNum = 0;
  $("#callContent *").ajaxStart(function(){
    ajaxRunNum++;
    console.log("加一次: " + ajaxRunNum);
    if(ajaxRunNum==1){$("#loading").show();}
  });
  $("#callContent *").ajaxSuccess(function(){
    ajaxRunNum--;
    console.log("减一次: " + ajaxRunNum);
    if(ajaxRunNum ==0){$("#loading").hide();}
  });
  $("#callContent *").ajaxError(function(){
     $loading = $("#loading");
     $loading.css("background-image","none").html("<p>网络错误,请重试</p>").delay(1000).hide();
  });

 

ajaxStart ajaxSucess 和 ajaxError 是前面的选择器是一样的,应该最后应该得到的是0吧,为什么我测试是-70多呢?

为啥ajaxStart会少?不开始怎么会success?

加载中
0
红薯
红薯

跟踪一下,传点参数把每个请求和回应对应起来,看到底是多出哪个了

0
leetom
leetom

引用来自#2楼“红薯”的帖子

跟踪一下,传点参数把每个请求和回应对应起来,看到底是多出哪个了

 看firebug的记录没有这么多POST 个GET ,不知道是不是把请求文档内容成功也计算在内了。

另外我在回复的时候不能输入,刷新一下就又好了,碰到好多次了,不知道是不是编辑器有问题。

返回顶部
顶部