AngularJS能限定输入值的值域吗?

天台道人 发布于 2015/03/17 13:58
阅读 2K+
收藏 1
require可以限定是否必填字段,但是如何限定取值范围呢?比如年龄必须在[18, 120]之间。
加载中
0
YueZheng
YueZheng
<input type="number" min=18 max=120 ng-model="user.age">


http://www.angularjshub.com/examples/forms/validation/

天台道人
天台道人
0
Isronik
Isronik
<input type="number" min="18" max="120" required/>
返回顶部
顶部