jsp:include如何实现框架内跳转?

rock_turf 发布于 2013/04/26 10:53
阅读 3K+
收藏 0

我在做JSP网页

现在是左边目录右边显示的框架格式。用jsp:include添加了两个jsp

<tr>
  <td id="menu" width="21%" height="185" align="center">
  <jsp:include flush="true" page="menu.jsp"></jsp:include>
  </td>
  <td id="right" width="79%" align="center">
  <jsp:include flush="true" page="show.jsp"></jsp:include>
  </td>
 </tr>

 

我在menu里设置的超链,点击以后变成了整个页面跳转。我希望实现右边的显示区域跳转左边不动,请问如何实现?如果需要什么frame,请写点简单的代码,多谢了。

加载中
0
DW_GYT
DW_GYT

类似下面的代码,用Frameset很容易实现的。

<FRAMESET border=0 frameSpacing=0 rows="54,*" frameBorder=no cols=*  noresize="noresize">
	<FRAME id="topFrame" name="topFrame" src="<%=path %>/jsp/top.jsp" scrolling=no noresize="noresize">
	<FRAMESET id=frame-body border=0 frameSpacing=0 frameBorder=no cols=170,10,*>
		<FRAME id="leftFrame" name="leftFrame" src="<%=path %>/jsp/gnqd/gnqdTree.jsp" scrolling="no" noresize="noresize">
		<FRAME id="drag-frame" name="drag-frame" src="<%=path %>/jsp/drag-frame.jsp" frameBorder="no" scrolling="no" noresize="noresize">
		<FRAME id="mainFrame" name="mainFrame" src="<%=path %>/home.do?method=home" scrolling="yes" noresize="noresize">
	</FRAMESET>
</FRAMESET>

0
猴亮屏
猴亮屏
只能用框架集,也就是 frameset 实现
返回顶部
顶部