UINavigation奇怪的问题

任我飞啊000 发布于 2014/07/12 10:45
阅读 158
收藏 0

1.TAppDelegate.m

THomeViewController* vc = [[THomeViewController alloc] init];

    

    UINavigationController* nv = [[UINavigationController alloc] initWithRootViewController:vc];

    

    [[UINavigationBar appearance] setBarTintColor:[UIColor blackColor]];

    _window.rootViewController = nv;

2. THomeViewController.m

UIBarButtonItem* item = [[UIBarButtonItem alloc] initWithCustomView:_barView];

self.navigationItem.leftBarButtonItem = item;

我觉得代码是错的,但是居然界面显示是正确的!!!!

按代码执行的先后顺序,先执行代码2 ,再执行代码1,所以代码2执行时,navigation 是 nil啊,那代码2应该是无效的,但是界面居然正确。。。

我如果把代码2加到代码1里,反到界面是错误的,黑白颠倒了。

还有一个奇怪问题,我想设置一下barTint,就是背景颜色,居然不行。。。。但是我用[[UINavigationBar appearance] setBarTintColor:[UIColor blackColor]];但是这样修改的所有的bar颜色。。。

加载中
返回顶部
顶部