jquery 选择器

刘三刀 发布于 2013/01/24 16:34
阅读 219
收藏 0

在点击回复的时候,弹出金正恩。

我做了一会,没搞出来,逻辑太乱乱了。

<div class="comment-block" id="plun">
  <div class="comment-content" >
    <a href="###" class="avatar">
      <img src="http://www.test.cn/Public//headpic/bj.jpg" class="avatar30" alt="">
    </a>
    <p><span><a href="###" class="y-green">金正恩</a> : </span>
      试试                      </p>
    <div class="clearfix">
      <button class="pull-right btn btn-mini btn-link">回复</button>
    </div>
  </div>

  <div class="comment-content" >
  <a href="###" class="avatar">
    <img src="http://www.test.cn/Public//headpic/bj.jpg" class="avatar30" alt="">
  </a>
  <p><span><a href="###" class="y-green">金正恩</a> : </span>
    1222                      </p>
  <div class="clearfix">
    <button class="pull-right btn btn-mini btn-link">回复</button>
  </div>
    </div>

以下是问题补充:

@刘三刀: <script> $(function(){ $("#clearfix1").click(function(){ //var a=$(this).parent().prev().children().children().html(); var a=$("#clearfix").attr("class"); alert("Ssssssss"); }) }) </script> (2013/01/25 10:31)
加载中
0
哈喽旺仔
哈喽旺仔
$(".clearfix button").click(function(e){
   var $target = $(e.target);  
	 var parent = $target.parents(".comment-content");
	 var name = parent.find("p span a").text();
	 alert(name);
  })

//可以不用给每个button添加id;用jq的parents()找到他上很多级的父节点,然后用父节点.find("xxx")找到他下面的某个子节点,获取它的值。这里有篇文章,关于jq的优化指南http://kb.cnblogs.com/page/48099/;上面的var $target = $(e.target);  //获取目标对象,这个获取父节点你也可以用 var parent = $(this).parents("xxx"),不过这样写不高效,网上是这么说
哈喽旺仔
哈喽旺仔
回复 @刘三刀 : 恩恩,看书是比较易懂,但是实战就忘了,还要多练习。谢谢你采用我的答案,这是我的第一个最佳答案:)
刘三刀
刘三刀
回复 @哈喽旺仔 :...有的有的,读了好几遍,以后继续认真研读!
哈喽旺仔
哈喽旺仔
《锋利的jquery》这本书你看过没:),这是学jq的特别好的教程
哈喽旺仔
哈喽旺仔
jQuery性能优化指南http://kb.cnblogs.com/page/48099/
0
StormFour
StormFour
改成金正日就出来了
0
哈喽旺仔
哈喽旺仔
你这里全是html代码,要看你写的jquery代码才能发现问题哦:);只是弹出“金正恩”三个字?也太简单了吧
刘三刀
刘三刀
我知道我肯定是写错了。。 补充了已经
0
刘三刀
刘三刀
怎么编辑问题呢?
<button class="pull-right btn btn-mini btn-link" id="clearfix1">回复</button>
返回顶部
顶部