TINY 文字下运行sh

十哥哥 发布于 2012/07/24 11:26
阅读 163
收藏 0

我想在tiny DOS下,运行下我在DOS下运行内容,下面内定为一个我在DOS下比较文件用的批处理,比较OK就出PASS ,比较不一样就FILL,目前想在tiny linux下用,sh里面应该怎么编脚本,PASS显示绿色.FILL为红色

fladh.exe

if errorlevel 1  goto fi
if errorlevel 0  goto pa

:PA      
echo

echo  #######     ####     ######    ######
echo  ########   ######   ########  ########
echo  ##    ##  ##    ##  ##     #  ##     #
echo  ##    ##  ##    ##   ###       ###    
echo  ########  ########    ####      ####  
echo  #######   ########      ###       ### 
echo  ##        ##    ##  #     ##  #     ##
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo  ##        ##    ##   ######    ###### 
echo

goto next


:fi
echo

echo  #######     ####    ########  ###
echo  #######    ######   ########  ###    
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  #######   ########     ##     ###     
echo  #######   ########     ##     ###     
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo

加载中
0
情天大圣
情天大圣

shell脚本最前面定义颜色变量:

#Color Start
BLK='\E[1;30m'
RED='\E[1;31m'
GRN='\E[1;32m'
YEL='\E[1;33m'
BLU='\E[1;34m'
MAG='\E[1;35m'
CYN='\E[1;36m'
WHI='\E[1;37m'
RES='\E[0m'
#Color End

然后在后面的脚本代码就可以引用颜色变量:

echo -e "${DRED}MY_SHELL: invalid option $1${RES}"

0
十哥哥

谢谢你详细回答.还有个一个问题if errorlevel 1  goto fi
if errorlevel 0  goto pa

:PA      
echo 
echo  #######     ####     ######    ######
echo  ########   ######   ########  ########
echo  ##    ##  ##    ##  ##     #  ##     #
echo  ##    ##  ##    ##   ###       ###    
echo  ########  ########    ####      ####  
echo  #######   ########      ###       ### 
echo  ##        ##    ##  #     ##  #     ##
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo  ##        ##    ##   ######    ###### 
echo 
goto next


:fi
echo 
echo  #######     ####    ########  ###
echo  #######    ######   ########  ###    
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  #######   ########     ##     ###     
echo  #######   ########     ##     ###     
echo  ##        ##    ##     ##     ###     
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo  ##        ##    ##  ########  ########
echo 
:next
这在LINUX下不能自动判断语句和显示我要内容,在LINUX下如果想用

if errorlevel 1  goto fi
if errorlevel 0  goto pa这样的,这个脚本怎样编

情天大圣
情天大圣
兄弟,去学学shell编程吧!
0
十哥哥
这个是批处理下可以自动判定我想显示对文件的出现PASS,错的就出现FAILL.,目前想用这个方式在LINUX运行有方法吗?脚本怎样编?
情天大圣
情天大圣
这已经不是单纯的问题了,而是语言问题了,学习去吧,不难!
返回顶部
顶部