QT下的sqlite数据库问题

DavidWong8383 发布于 2012/06/25 10:17
阅读 1K+
收藏 0
QString x =m_tcpSocket ->readAll ();
 
  int yy=x.mid(3,1).toInt();
  QString y=QString::number(yy,2);
  QString yyy=y.mid(2,2);
  int ll=x.mid(2,4).toInt();
  QString lll=QString::number(ll,2);
  QByteArray L;
  L.resize(4);
  L[0]=lll.mid(8,4).toInt();
  L[1]=lll.mid(12,4).toInt();
  L[2]=lll.mid(0,4).toInt();
  L[3]=lll.mid(4,2).toInt();
  // qDebug()<<L.toInt();
  // int cd=L;
  QString l4=L;
 
  //ui->textEdit_rec->setText(y);
  QTableWidget *tableWidget = new QTableWidget(10,21); // 构造了一个QTableWidget的对象,并且设置为10行,21列
  tableWidget->setWindowTitle("T_T");
  tableWidget->resize(850, 600); //设置表格
  QStringList header;
  header<<"L"<<"L1"<<"V"<<"DIR"<<"PRM"<<"A1"<<"A2"<<"A3"<<"AFN"<<"TPV"<<"FIR"<<"FIN"<<"CON"<<"RSEQ"<<"FN"<<"PW"<<"PFC"<<"T"<<"APT"<<"ZJ"<<"END";
 
  tableWidget->setHorizontalHeaderLabels(header);
  //QString ss="12312";
  tableWidget->setItem(0,0,new QTableWidgetItem(yyy));
  tableWidget->setItem(1,0,new QTableWidgetItem(l4));
  tableWidget->setItem(2,0,new QTableWidgetItem(lll));
 
  tableWidget->setItem(0,1,new QTableWidgetItem(QIcon("images/IED.png"), "Jan's month"));
  tableWidget->setItem(1,1,new QTableWidgetItem(QIcon("images/IED.png"), "Feb's month"));
  tableWidget->setItem(2,1,new QTableWidgetItem(QIcon("images/IED.png"), "Mar's month"));
  tableWidget->show();
我要实现的就是创建一个sqlite数据库,可以实时的存储数据,查找,修改,添加等一系列操作,请问一下有这方面的材料吗?或者例子也可以,谢谢了,真的是急用,在杭州西湖区的我请你吃饭
加载中
0
DavidWong8383
DavidWong8383
自己顶一下,同时也希望本帖对后来者能有所帮助,大家帮助我也是功德一件,利国利民,造福后代的大好事
0
eechen
eechen
你可以参考一下SQLiteMan这个开源的SQLite管理器,它的界面是用Qt写的,应该对你有帮助吧.
DavidWong8383
DavidWong8383
回复 @杨聚财 : 上面就是例子啊,你复制下来试试就知道了
杨聚财
杨聚财
回复 @问剑中华 : 能教教我吗???
DavidWong8383
DavidWong8383
谢谢,我已经解决了,
返回顶部
顶部