Qt: Ubuntu10.04安装Qt 及 生成qvfb

长平狐 发布于 2012/06/20 11:04
阅读 1K+
收藏 0
Qt

1) Qt安装:

下载qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.04.bin ,一路点过去即可,没想到Linux上还有这么好装的安装程序

 

 

2) 设置环境变量

进入Qt目录,新建文件 setenv.sh,用gedit打开,添加内容(QTDIR改为你的目录):

 

 

QTDIR=/home/zmy/qtsdk-2010.04/qt

PATH=$QTDIR/bin:$PATH

LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH

保存

3) 编译qvfb,虚拟framebuffer,用于嵌入式开发

cd /home/zmy/qtsdk-2010.04/qt         (进入Qt目录)

 

source setenv.sh                                   (设置环境)

cd /tools/qvfb                                          (进入qvfb目录)

编译前用gedit打开qvfb.pro工程文件,添加:

QT_SOURCE_TREE = ../../    

也就是Qt目录,浏览一下qvfb.pro就知道为什么要加这个了

然后 make

在qt/bin 目录就生成了qvfb.bin,复制到开发用Qt版bin目录使用

 

 

make时错误需要安装以下lib:

libx11-dev

xorg-dev (sudo apt-get install xorg-dev)

libglui-dev

 

 

 

 

 

 

 


原文链接:http://blog.csdn.net/zmyde2010/article/details/5724474
加载中
返回顶部
顶部