phpstudy环境搭建时遇到的xdebug调试问题?

yanglezhi 发布于 03/23 20:26
阅读 75
收藏 0

【华为云1024程序员节·向云而生】预约直播 抽14件华为电子产品礼包!>>>

php新手用phpstudy进行环境搭建时遇到如下问题,自行琢磨两周未得到解决,还请各位大神告知处理方案。我下载的phpstudy是v8.1,使用的php是7.3.4nts,下载的xdebug是64位的php_xdebug-2.9.3-7.3-vc15-nts-x86_64。启动调试后,过2分钟左右断点挂载会自动断掉,查看php日志如下:[22-Mar-2020 07:45:09 UTC] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_xdebug-2.9.3-7.3-vc15-nts-x86_64' (tried: D:\phpstudy_pro\Extensions\php\php7.3.4nts\ext\php_xdebug-2.9.3-7.3-vc15-nts-x86_64 (�Ҳ���ָ����ģ�顣), D:\phpstudy_pro\Extensions\php\php7.3.4nts\ext\php_php_xdebug-2.9.3-7.3-vc15-nts-x86_64.dll (�Ҳ���ָ����ģ�顣)) in Unknown on line 0。我的xdebug配置如下:
[Xdebug]
zend_extension="D:/phpstudy_pro/Extensions/php/php7.3.4nts/ext/php_xdebug-2.9.3-7.3-vc15-nts-x86_64.dll"
xdebug.remote_enable=On
xdebug.remote_host="localhost"
xdebug.remote_port=9001
xdebug.remote_handler="dbgp"
xdebug.auto_trace=On
xdebug.collect_includes = 1
xdebug.collect_params=1
xdebug.collect_return=1
xdebug.default_enable = 1
xdebug.collect_assignments = 1
xdebug.collect_vars = 1
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_connect_back = 1
xdebug.show_local_vars = 1
xdebug.show_exception_trace = 0
xdebug.trace_output_dir=D:/phpstudy_pro/Extensions/php/php7.3.4nts.xdebug.trace
xdebug.profiler_enable=On
xdebug.profiler_output_dir=D:/phpstudy_pro/Extensions/php/php7.3.4nts.xdebug.profiler
xdebug.idekey = PHPSTORM

加载中
返回顶部
顶部