nginx 怎么转发相同的上游服务器大量不同的端口?

天空以后 发布于 2019/04/29 17:09
阅读 352
收藏 0

OSC年度开源问卷新鲜出炉,你的回答对我们很重要,参与开源可以从这份问卷开始>>>

因为要维护一批(大约30个)网站的 nginx 配置,配置的主要内容基本上是将域名的访问匹配location反向代理到各个端口的服务中,例:

upstream abc123 {

    server 111.111.111.111:10001;

    server 222.222.222.222:10001;

    server 333.333.333.333:10001;

    ……(大约10台)

}

upstream abc456 {

    server 111.111.111.111:10002;

    server 222.222.222.222:10002;

    server 333.333.333.333:10002;

    ……(大约10台)

}

#upstream ……大约10个

 

server {

listen 80;

server name abc.com;

location ~* /abc123 {

    proxy_pass http://abc123;

    }

location ~* /abc456 {

    proxy_pass http://abc456;

    }

##location ……大约10个

}

 

请教怎么整合配置,取同样的上游服务器并转发到不同的端口?

加载中
0
Pace_Han
Pace_Han

在外面再套一个nginx呗

OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部