echart animationDelay 函数设置在angular2 不生效

米粒酚 发布于 2017/08/27 16:42
阅读 481
收藏 0

echart animationDelay 函数设置在angular2 不生效,柱状图和散点图都试过。

  animationDelay: function (idx) {
                return idx * 100;
                }
            
    这个设置在官网demo是可以的,在angular2 中就不可以了,柱状图和散点图都没有效果,都是直接全部就出来了。
    求大神指点。
    

求大神指点

加载中
返回顶部
顶部