Activiti并行节点驳回实现,会签节点并行已审核人判断

landi爱豆 发布于 2018/03/30 13:03
阅读 2K+
收藏 1

 

网上找过很多Activiti驳回的例子,但是实际使用过程中,并行节点驳回的时候会出现节点错乱的情况,或者是驳回到并行节点。

节点跳转:

public class JumpTaskCmd implements Command<Comment> { 
  protected String executionId;
  protected String activityId;

  public JumpTaskCmd(String executionId, String activityId) {
    this.executionId = executionId;
    this.activityId = activityId;
  }

  public Comment execute(CommandContext commandContext) {
    for (TaskEntity taskEntity : Context.getCommandContext().getTaskEntityManager().findTasksByExecutionId(executionId)) {
      Context.getCommandContext().getTaskEntityManager()
          .deleteTask(taskEntity, "jump", false);
    }
    ExecutionEntity executionEntity = Context.getCommandContext()
        .getExecutionEntityManager().findExecutionById(executionId);
    ProcessDefinitionImpl processDefinition = executionEntity
        .getProcessDefinition();
    ActivityImpl activity = processDefinition.findActivity(activityId);
    executionEntity.executeActivity(activity);
    return null;
  }
}

 

对并行节点驳回时的补充:

并行节点驳回时,会同时出现多个目标节点造成流程错乱,删除多余的节点,暂时没有判断目标节点类型:

public class RemoveTaskCmd implements Command<Comment> {

  protected String procInstId;

  public RemoveTaskCmd(String procInstId){
    this.procInstId = procInstId;
  }

  @Override
  public Comment execute(CommandContext commandContext) {
    List<TaskEntity> te = Context.getCommandContext().
        getTaskEntityManager().
        findTasksByProcessInstanceId(this.procInstId);
    te.remove(0);
    for (TaskEntity taskEntity : te){
      Context.getCommandContext().getTaskEntityManager()
      .deleteTask(taskEntity, "jump", false);
    }
    return null;
  }

}

 

会签节点并行已审核人的判断,之前是用ExecutionId来确认,在历史节点中查找,后来发现会签节点只有在串行的时候,实例的ExecutionId是一致的。

第一次发帖,希望能得到大家的回答。。。。。

加载中
返回顶部
顶部