node.js报错(代码很简单,一定都能看懂)

张悦_阿花儿 发布于 2017/02/16 11:16
阅读 173
收藏 0

先贴代码db.js

var mssql = require("mssql");
var db = {};
var config = {
  user:'zhangyue',
  password:'130824218',
  server: '127.0.0.1',
  database:'xingcheyi',
  port:1433,
  options:{
    encrypt:true
  },
  pool:{
    min:0,
    max:10,
    idleTimeoutMillis:1000
  }
};

/*执行sql,返回数据*/
db.sql = function (sql, callBack) 
{  
  var connection = new mssql.Connection(config, function (err) 
  {  
    if (err) {  
      console.log(err);  
      return;  
    }  
    var ps = new mssql.PreparedStatement(connection);  
    ps.prepare(sql, function (err) 
    {  
      if (err){  
        console.log(err);  
        return;  
      }  
      ps.execute('', function (err, result) 
      {  
        if (err){  
          console.log(err);  
          return;  
        }  
  
        ps.unprepare(function (err) 
        {  
          if (err){  
            console.log(err);  
            callback(err,null);  
            return;  
          }  
            callBack(err, result);  
        });  
      });  
    });  
  });  
};  
  
module.exports = db;  

/*数据测试*/

dbtest.js

var db = require('./db');  
db.sql('select * from Car',function(err,result){  
    if (err) {  
        console.log(err);  
        return;  
    }  
    console.log('用户总数为 :',result.length);  
}); 

报错:

谢谢各位了

(数据库是sql server)

加载中
0
张悦_阿花儿
张悦_阿花儿

代码是看的百度经验上的,然后失败了,百度经验的网址

http://jingyan.baidu.com/article/ca2d939d1b8ec5eb6c31cef9.html

0
张悦_阿花儿
张悦_阿花儿

var sql = require('mssql');
//连接方式1:"mssql://用户名:密码@ip地址(无需端口号)/SqlServer名/数据库名称"
//连接方式2:"mssql://用户名:密码@ip地址:1433(默认端口号)/数据库名称"
//sql.connect("mssql://zhangyue:130824218@localhost/Administrator/xingcheyi").then(function() {
sql.connect("mssql://zhangyue:130824218@localhost :1433/xingcheyi").then(function() {
    // Query
    new sql.Request().query('select * from Car').then(function(recordset) {
        console.log(recordset);
    }).catch(function(err) {
       console.log(err);
    });
    // Stored Procedure
}).catch(function(err) {
    console.log(err);
});

 

 

然后用这个方法连,能连上

张悦_阿花儿
张悦_阿花儿
原博地址http://www.cnblogs.com/cyfhykx/p/6224078.html
返回顶部
顶部