js怎么在外部持续获取函数内部定义获得的数据

刘焕文 发布于 2016/09/10 11:45
阅读 417
收藏 0
function a(){
return window.onscroll=function(){
this.scrollTop=document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop
}
}
var b = a();
b();

console.log( this.scrollTop)

//怎么一直得到这个this.scrollTop呢,我想要递归,但还是不行,求大神解答

加载中
0
zabcd117
zabcd117
document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop这个值本身就是一个动态的,你不需要运行什么函数,需要的时候直接获取就行。
返回顶部
顶部