jfinal 批量插入操作,有些数据插入成功,大部分数据插入失败,但不报错

嗷------ 发布于 2016/09/05 18:48
阅读 294
收藏 0

jfinal 批量插入操作,有些数据插入成功,大部分数据插入失败,但不报错

相关代码:

for (int i = 0; i < deptJsonArray.size(); i++) {
  deptObj = deptJsonArray.getJSONObject(i);
  deptTable = new DeptTable();
  deptTable.set("DEPTCODE", getStringNotNull(deptObj.getString("deptCode")))
      .set("DEPTNAME", getStringNotNull(deptObj.getString("deptName")))
      .set("DEPTSTATUS", getStringNotNull(deptObj.getString("deptStatus")))
      .set("ORDENUM", getStringNotNull(deptObj.getString("orderNum")))
      .set("ORGCODE", getStringNotNull(orgCode)); deptArray.add(deptTable);
}
for(int i=0;i<deptArray.size();i++){
  DeptTable deptTable = (DeptTable) deptArray.get(i);
  deptTable.save();
}
deptArray的数据一共有195条,但是存入数据库的只有46~50条,有时候存入的数据都不一样。
加载中
0
嗷------
额,抱歉抱歉~~问题已解决~~低级错误~第一 次用P/Lsql,查询数据库看到只有50条数据~~下拉也没反应,就认为只有50条数据了,结果最后查询数据个数是195个是对的
返回顶部
顶部