beetl-spring 配置文件的policys 的作用

15208297593 发布于 2016/08/29 09:34
阅读 165
收藏 0

@闲大赋 你好,想跟你请教个问题:我下载了论坛上的beetl-spring demo  application-context的配置里面

<property name="policys">
<map>
<entry key="~L/java.lang.String/" value="!quote" />
<entry key="~d" value="f/yyyy-MM-dd HH🇲🇲ss/" />
<entry key="~c" value="?null->[]" />
</map>
</property>

这个一段配置是什么意思呢?麻烦指教下,谢谢

加载中
0
闲大赋
闲大赋
这个去掉吧,这个是序列化json,用的是btjson, key value是序列化规则
0
15208297593
15208297593
哦,意思不要这段也可以的? 谢谢
返回顶部
顶部