php发送二进制封包

酒逍遥 发布于 2013/10/25 10:12
阅读 1K+
收藏 1
PHP

最近在研究网页游戏的脱机挂.

通过WPE 软件截的包. 比如 得到的十六进制  00 00 00 55 00 00 00 0C 35 30 39 34 31 37 33 2E 73 31 39 36 00 20 36 66 38 61 66 65 33 63 39 61 37 35 32 34 38 35 36 30 36 63 32 32 65 61 65 32 65 37 65 61 62 63 00 0A 31 33 38 32 35 33 39 39 36 31 00 00 00 00 00 00 00 00 4F F6 54 B0 00 00 06 E5 BF 83 E5 8A A8 00 00 


怎么用php发送这些封包呢

我直接用 pack 打包发送似乎不起作用啊

加载中
0
kenping
kenping
把空格去掉,然后pack('H*', $str)
酒逍遥
酒逍遥
谢谢!
返回顶部
顶部