php数组处理,新数组组成

忧桑 发布于 2012/08/13 10:08
阅读 596
收藏 0
PHP
$arr = array(
    '45' => array(
            'gid' => '1',
            'id' => '45',
            'name' => 'aa',
        ),

    '46' => Array(
            'gid' => '1',
            'id' => '46',
            'name' => 'gg',
        ),

    '42' => Array(
            'gid' => '2',
            'id' => '42',
            'name' => 'bb',
        ),

    '41' => Array(
            'gid' => '2',
            'id' => '41',
            'name' => 'cc',
        )

);

//怎么将该数组 根据键值中的'gid'的值来归类数组,把所有'gid'='1' 的数组拼成一个新的数组,
//'gid'='2'的数组拼成一个新数组
//处理后的结果为两个新数组:$arr1,$arr2

如:

$arr1 = array(

    '45' => array(
            'gid' => '1',
            'id' => '45',
            'name' => 'aa',
        ),

    '46' => Array(
            'gid' => '1',
            'id' => '46',
            'name' => 'gg',
        ),

);

$arr2=array(
    '42' => Array(
            'gid' => '2',
            'id' => '42',
            'name' => 'bb',
        ),

    '41' => Array(
            'gid' => '2',
            'id' => '41',
            'name' => 'cc',
        )

);

//求处理方法

加载中
0
酒逍遥
酒逍遥
<?php
$arr = array( 
  '45' => array( 
      'gid' => '1', 
      'id' => '45', 
      'name' => 'aa', 
    ), 

  '46' => Array( 
      'gid' => '1', 
      'id' => '46', 
      'name' => 'gg', 
    ), 

  '42' => Array( 
      'gid' => '2', 
      'id' => '42', 
      'name' => 'bb', 
    ), 

  '41' => Array( 
      'gid' => '2', 
      'id' => '41', 
      'name' => 'cc', 
    ) 
);
foreach($arr as $k=>$v){
	$data[$v['gid']][$k]=$v;
}
$arr1=$data[1];
$arr2=$data[2];
var_dump($arr1);
var_dump($arr2);
?>


输出:array(2) {
 [45]=>
 array(3) {
  ["gid"]=>
  string(1) "1"
  ["id"]=>
  string(2) "45"
  ["name"]=>
  string(2) "aa"
 }
 [46]=>
 array(3) {
  ["gid"]=>
  string(1) "1"
  ["id"]=>
  string(2) "46"
  ["name"]=>
  string(2) "gg"
 }
}
array(2) {
 [42]=>
 array(3) {
  ["gid"]=>
  string(1) "2"
  ["id"]=>
  string(2) "42"
  ["name"]=>
  string(2) "bb"
 }
 [41]=>
 array(3) {
  ["gid"]=>
  string(1) "2"
  ["id"]=>
  string(2) "41"
  ["name"]=>
  string(2) "cc"
 }
}


0
忧桑
忧桑
谢谢了
返回顶部
顶部