Android如何获取html格式化之前的字符串

菜鸟刘 发布于 2016/05/30 12:12
阅读 469
收藏 0

例如:


home_mycourse_content = (TextView) view.findViewById(R.id.home_mycourse_content);
home_mycourse_content.setText(Html.fromHtml(
"<a href='http://www.ncut.edu.cn/p/21/20160427/170523439475303.html>"  
+ " 关于调整作息时间的通知</a>"));
home_mycourse_content.getText().toString()
这个只能得到“关于调整作息的通知”字符串,而我想获取全部的内容,并解析出里面的链接。

求大神指教


加载中
0
开源中国首席单身狗
开源中国首席单身狗
Html.toHtml((Spanned) home_mycourse_content.getText());
返回顶部
顶部