java.lang.ClassCastException: com.alibaba.druid.proxy.jdbc.ClobProxyImpl cannot be cast to oracle.sql.CLOB

zhangj3344 发布于 2016/04/20 14:56
阅读 3K+
收藏 0

SSM项目中,取出类型为clob的字段报错了,请问怎么解决

java.lang.ClassCastException: com.alibaba.druid.proxy.jdbc.ClobProxyImpl cannot be cast to oracle.sql.CLOB

at test.ClobTest.test1(ClobTest.java:37)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:44)
at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:15)
at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:41)
at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:20)
at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestMethodCallbacks.evaluate(RunBeforeTestMethodCallbacks.java:74)
at org.junit.internal.runners.statements.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:31)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestMethodCallbacks.evaluate(RunAfterTestMethodCallbacks.java:83)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.SpringRepeat.evaluate(SpringRepeat.java:72)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:233)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.java:87)
at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:180)
at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:41)
at org.junit.runners.ParentRunner$1.evaluate(ParentRunner.java:173)
at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestClassCallbacks.evaluate(RunBeforeTestClassCallbacks.java:61)
at org.junit.internal.runners.statements.RunAfters.evaluate(RunAfters.java:31)
at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestClassCallbacks.evaluate(RunAfterTestClassCallbacks.java:71)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:220)
at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.run(SpringJUnit4ClassRunner.java:176)
at org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference.run(JUnit4TestReference.java:50)
at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution.run(TestExecution.java:38)
at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:459)
at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:675)
at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.run(RemoteTestRunner.java:382)
at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.main(RemoteTestRunner.java:192)


加载中
0
阿信sxq
阿信sxq
类型转换出错
0
wenshao
wenshao
堆栈信息不全?
0
y
yinyuxuan
这是你的类型转换出问题了吧,oracle的CLUB类型的不能转换为druid的CLUB的代理类
0
jianght
jianght

ClobProxyImpl cp  = (ClobProxyImpl)c;

oracle.sql.CLOB clob = (CLOB)cp.getRawClob();

返回顶部
顶部