google 地图 Gmap和google.maps.Map有什么区别??

yuanxu_zhao 发布于 2012/11/07 14:29
阅读 737
收藏 0

 不带G的引用:不需要key <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>


带G的引用:需要key  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&;v=2&key=key-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA"
            type="text/javascript"></script>请问有什么区别。。用那种比较好点???

加载中
0
xj8931
xj8931
一个是V2版本,一个是V3的.带G的是V2的,最好使用V3的.因为V2的GOOGLE早就声明过时了.
返回顶部
顶部