spark graphx 信息传递

木木木yanyanyan 发布于 2018/04/28 12:30
阅读 228
收藏 0

对于树

  (0,10)
    /         \
(1,0)     (2,1)
             /      \
        (3,2)     (4,1)

如何通过 graphx,将根部的10这个信息传递到下一个节点,并与该节点的属性相加,例如(0,10)->(1,0),传递后是节点1变成(1,10)
最后的树为

(0,10)
    /         \
(1,10)     (2,11)
             /      \
        (3,13)     (4,12)

加载中
返回顶部
顶部