sigaction的使用问题

开源中国精神科主任 发布于 2014/09/21 16:49
阅读 358
收藏 0
void init_signals(void)
{
  struct sigaction sa;

  sa.sa_flags = 0;
	
  sigemptyset(&sa.sa_mask);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGSEGV);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGBUS);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGTERM);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGHUP);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGINT);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGPIPE);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGCHLD);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGALRM);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGUSR1);
  sigaddset(&sa.sa_mask, SIGUSR2);
	
  sa.sa_handler = sigsegv;
  sigaction(SIGSEGV, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sigbus;
  sigaction(SIGBUS, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sigterm;
  sigaction(SIGTERM, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sighup;
  sigaction(SIGHUP, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sigint;
  sigaction(SIGINT, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = SIG_IGN;
  sigaction(SIGPIPE, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sigchld;
  sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = sigalrm;
  sigaction(SIGALRM, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = SIG_IGN;
  sigaction(SIGUSR1, &sa, NULL);

  sa.sa_handler = SIG_IGN;
  sigaction(SIGUSR2, &sa, NULL);
}

以上代码先对屏蔽信号进行了设置,然后又对之前屏蔽的信号添加了处理函数,这是什么作用,是我对sigaction哪里理解有偏差吗,还望高人解答。加载中
0
开源中国精神科主任
开源中国精神科主任
已经搞明白了,设置的屏蔽信号是在信号处理函数内的需要屏蔽的信号,希望能帮到有相同疑惑的oser
返回顶部
顶部