mongodb字典查询问题

FenG_Vnc 发布于 2016/09/26 20:45
阅读 877
收藏 0

mongodb 有一段数据是这样的

{
    "_id" : ObjectId("57e914f5945183df800331f4"),
    "url" : {
        "Chitika" : "https://www.chitika.com/",
        "YeahMobi" : "http://www.yeahmobi.com/",
        "多盟" : "http://www.domob.cn/",
        "InMobi" : "http://china.inmobi.com/",
        "广点通" : "http://e.qq.com/dev/#index",
        "Mob" : "http://mob.com/"
    },
    "list" : "list_2",
    "total_name" : "移动广告投放工具"
}
我的查询方法是 

db.find_one( 

 {'Chitika':'https://www.chitika.com/'} 
)

怎么也查询不出来  字典里面还有字典。

是因为我的查询方法不对吗? 

我尝试了其他的字段是可以查询的 就是字典里面还有字典就查询不出来

加载中
0
S
Se7enLiu
db.find_one({'url.Chitika':'https://www.chitika.com/'})
FenG_Vnc
FenG_Vnc
谢谢,我昨天已经找到了 字典就用 字典.key 来查就好了
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部