qq缓存图片找出qq号码

车cc 发布于 2015/03/09 18:14
阅读 790
收藏 1

@zhengzhx 你好,想跟你请教个问题:

5FF01F1D67A32255757BF395588C3808qq是十位数的
加载中
0
idea_biu
idea_biu
<?php
set_time_limit(0);


$str    = '5FF01F1D67A32255757BF395588C3808';
$start  = 1000000000;//1000000000
$end    = 10000000000;//10000000000


$startTime = time();
for($i = $start; $i < $end; $i++){
    $tmp = imgMd5($i);
    var_dump($i);
    if($str === $tmp){
        var_dump($i);
        break;
    }
}
var_dump(time() - $startTime);


function imgMd5($qq){
    $str1 = strtoupper(md5($qq));
    $str2 = strtoupper(md5($str1 . $qq));
    $str3 = strtoupper(md5($str2 . $qq));
    return $str3;
}自己慢慢跑

0
车cc
车cc
我不会啊,帮我找一下啊
0
今天星期五
今天星期五
1759125988   
0
车cc
车cc
不是的啊。。。
0
今天星期五
今天星期五

特意又给你验证了下。    和你给的MD5一模一样

0
HysenCheng
HysenCheng

引用来自“z_zorro”的评论

1759125988   
是啊,层主这个QQ是对的啊!
0
今天星期五
今天星期五

引用来自“z_zorro”的评论

1759125988   

引用来自“zhengzhx”的评论

是啊,层主这个QQ是对的啊!
估计图片找错了
返回顶部
顶部