python写多线程时遇到的问题

码上中国博客 发布于 2016/03/31 14:36
阅读 347
收藏 0
现在有这样一个需求,有一个队列线程一直在等待新的线程的推入,一旦有新的线程推入,它就会不停的轮询队列中所有的线程,并查询这个线程的状态,当这个被轮询的线程状态符合某个标准时,打印一句话,并且将这个状态符合某个标准的线程从队列中移除掉,当队列中没有任何线程时,队列线程会一直等待新线程的推入。要求,这个队列线程在轮询过程中允许新的线程被推入。
只要调用这个线程的程序在跑,那么这个线程类只new一次,调用这个线程的类会不定时的向队列线程中推入新的线程,调用的类把线程推入到这个队列线程中后它就不管了.
队列线程感觉可以用个list,直接把其他的新线程加进来,写个函数对item in list一直跑,找到了就把那个线程从list里拿掉。。。是不是挺简单的感觉。。
理想很性感,实现好骨感。。。。。可惜就实现不了。。。
目前我写的程序如下:

#!encoding:utf-8
import os, sys
import Queue
import threading


# queue = Queue.Queue(0)
class parent:
  link = []

  def __init__(self):
    self.MyThread(self.link).start()

  def addLink(self, pid):
    self.link.append(pid)

  class MyThread(threading.Thread):
    th_link = []

    def __init__(self, link):
      self.th_link = link
      threading.Thread.__init__(self)

    def run(self):
      # current = threading.currentThread()
      # print "当前正在进行的线程为:%s\n"%(current.name)
      print len(self.th_link)
      while True:
        if len(self.th_link) > 0:
          for i in range(0, len(self.th_link) - 1):
            print i, self.th_link[i]
            # query pid status
            a = utilQu()
            status = a.pidStatus(pid=self.th_link[i])
            print "返回的status为:%s\n" % (status)
            if status == "running":
              print "没有结束"
            else:
              print "已经结束"
              del self.th_link[i]
        else:
          print "没有线程"
          self.join()


import random


class utilQu:
  temp = ["running", "running", "running", "running", "running", "running", "running", "running", "running",
      "commplate"]

  def pidStatus(self, pid):
    num = len(self.temp)
    index = random.randint(0, num - 1)
    print "utilQu中获取到的下标为:%s,值为%s" % (index, self.temp[index])
    return self.temp[index]


a = parent()
a.addLink("zhang ruo xuan")
a.addLink("xing ba ke")
在此处想要做的是,在for循环中逐个遍历th_link,查询每个值在utilQu中的返回值,如果返回值为commplate则移除这个值,当th_link为空时,等待传入新值,但是我写的这个程序存在一个问题, 比如像下面的情况,我传入了两个值,但是这个线程就会一直循环查询第一个传入的值,第一个值不结束,就不会去查询第二个值,另一个问题是,当第一个值查询完毕了,程序就结束了,并没有查询第二个值,怎么样才能将这个程序改成我想要的结果?

加载中
0
p
pxllong
线程池么 threadpool 大法好
码上中国博客
码上中国博客
该评论暂时无法显示,详情咨询 QQ 群:点此入群
0
码上中国博客
码上中国博客
#!encoding:utf-8
import Queue
import threading

class parent:
  link = []
  queue = Queue.Queue(0)

  def __init__(self):
    # self.MyThread(self.queue).start()
    pass

  def addLink(self, pid):
    self.queue.put(pid)
    self.MyThread(self.queue).start()

  class MyThread(threading.Thread):
    th_link = []
    th_queue = []

    def __init__(self, queue):
      self.th_queue = queue
      threading.Thread.__init__(self)

    def run(self):
      while True:
        if self.th_queue.qsize() > 0:
          pid = self.th_queue.get()
          m = False
          a = utilQu()
          while not m:
            returnType = a.pidStatus(pid=pid)
            if returnType == "commplate" :
              print "%s结束了\n"%(pid)
              break
            else :
              print "%s运行中....\n"%(pid)

        else:
          self.th_queue.join()

import random
class utilQu:
  temp = ["running", "running", "running", "running", "running", "running", "running", "running", "running",
      "commplate"]

  def pidStatus(self, pid):
    num = len(self.temp)
    index = random.randint(0, num - 1)
    # print "utilQu中获取到的下标为:%s,值为%s" % (index, self.temp[index])
    return self.temp[index]


a = parent()
a.addLink("aaaaaaaaa")
a.addLink("bbbbbbbbb")
a.addLink("ccccccccc")
a.addLink("ddddddddd")
a.addLink("eeeeeeeee")
a.addLink("fffffffff")码上中国博客
码上中国博客
自己解决了
0
yak
yak
有没有python写的消息中间件?
码上中国博客
码上中国博客
我的博客里有我使用python中间件进行消息传递的文章,你自己找找吧。
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部