python在循环中,如何产生随循环数一起变化的变量?

linwood 发布于 2013/03/18 13:48
阅读 3K+
收藏 1

这个问题不是很好描述,我想实现的效果是:

line1 = raw_input("line 1: ")
line2 = raw_input("line 2: ")
line3 = raw_input("line 3: ")
line4 = raw_input("line 4: ")
line5 = raw_input("line 5: ")
我想将其放入循环中,并且变量名也可以随其产生,如:

for i in range(5):
	line i = raw_input('>')
请问这个line 和i之间如何拼接才能让其作为一个变量名。

谢谢。
以下是问题补充:

@linwood:我想实现的是动态的生成变量,比如line0, line1 并且这些变量是以后我会用到的。 (2013/03/19 16:43)
加载中
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部