git@osc 怎么更新自己fork的代码

狂暴的蜗牛君 发布于 2013/08/07 10:13
阅读 936
收藏 0
假如我从 A项目fork出B  当A项目更新以后 我希望也可以更新B 
加载中
0
王振威
王振威

你只能手动更新:

git remote add yuan http://git.oschina.net/yuan/yuan.git

git pull yuan master


返回顶部
顶部