php curl问题

等风来___ 发布于 2014/08/14 16:14
阅读 224
收藏 0
PHP

云栖大会9月17火热来袭,云栖训练营福利提前大放送!>>>

A页面是这样的 模拟向$url发请求
$url = * http://www.xxxx.test:80/test_return_curl.php *;


$query = http_build_query(array(*test*=>*bbb*));


$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $query);
$result = curl_exec($ch);
var_dump($result);
// var_dump(curl_getinfo($ch));
// var_dump(curl_error($ch));

curl_close($ch);

B页面判断
if($_POST[*test*]){
echo *Yes*;
}else{
echo *No*;
}
刷新A页面的时候 返回的值是Yes 想问下 这里只能接受echo的返回值吗? 不能这样写吗
if($_POST[*test*]){
return *Yes*;
}else{
return *No*;
}


求大神帮忙~~thx~~

加载中
0
卜卜亍
卜卜亍
curl只能获取B页面的输出结果, A页面获取的值总是字符串
0
岁月无痕
岁月无痕
A页面是可以在非服务器环境下执行的,所以POST,GET,REQUESET等数组是没有值的。
返回顶部
顶部