jersey 源码问题

樱花泪 发布于 2013/12/16 21:26
阅读 1K+
收藏 0

偶在测试过程中 常报这个错 关键信息

然后查看源码 发现

请问com.sun.jersey.config.feature.DisableXmlSecurity在哪个jar包

急急急!

高手指教

加载中
0
DW_GYT
DW_GYT

这个是在web.xml里面配置的参数,你去查查。

<servlet>
      <servlet-name>JerseyServletContainerAdmin</servlet-name>
      <servlet-class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer</servlet-class>

      <init-param>
          <param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name>
          <param-value>xxx.yyy.zzz.admin</param-value>
      </init-param>
      <init-param>
          <param-name>com.sun.jersey.config.feature.DisableXmlSecurity
          </param-name>
          <param-value>true</param-value>
      </init-param>
      <init-param>
          <param-name>com.sun.jersey.api.json.POJOMappingFeature</param-name>
          <param-value>true</param-value>
      </init-param>
      <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>DW_GYT
DW_GYT
回复 @樱花泪 : 首先,com.sun.jersey.config.property.packages也不是jar,应该是ServletContainer类中的一个变量,你可以反编译一下该类,看一下源码就知道了。 其次,要找Demo,直接去Jersey官网下载就好了,我以前看过,但后来删除了
樱花泪
樱花泪
请问 com.sun.jersey.config.property.packages 是在哪个jar里,偶找了好久都没有找到 郁闷啊 还有如果可以 可以给一个完整的dome吗
返回顶部
顶部