apache2、mysql4与php4整合安装

范堡 发布于 2009/05/06 11:41
阅读 240
收藏 0

一、系统环境
    本系统为:Red Hat Linux----Advanced Server release 2.1AS
    此安装也适合与Red Hat Linux 9.0

二、安装
    2.1、源代码(请自行下载,版本相差不远关系不大)
    mysql-4.x.tar.gz
    httpd-2.x.tar.gz
    php-4.x.tar.gz
    2.2、安装mysql
    请参照mysql时的安装文档:INSTALL-BINARY来安装,里面的详尽的说明。
     shell>; groupadd mysql
     shell>; useradd -g mysql mysql
     shell>; cd /usr/local
     shell>; gunzip < /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz | tar xvf -
     shell>; ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql
     shell>; cd mysql
     shell>; scripts/mysql_install_db
     shell>; chown -R root  .
     shell>; chown -R mysql data
     shell>; chgrp -R mysql .
     shell>; bin/safe_mysqld --user=mysql &
     or
     shell>; bin/mysqld_safe --user=mysql &
     if you are running MySQL 4.x
    2.3、安装apache2
    shell>; tar zxvf apache2.x.tar.gz    
    shell>; cd httpd-2.x
    shell>; ./configure
    shell>; make
    shell>; make install
    apache2.x安装完成
    2.4、安装php4
    shell>; tar zxvf php-4.x.tar.gz
    shell>; cd php-4.x
    shell>; ./configure --with-mysql --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --enable-versioning --disable-debug --enable-track-vars
    shell>; make
    shell>; make install
    --with-mysql 表示支持mysql
    其中--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs一定不能少,这个参数把php以动态模块的方式安装到apache下
    2.5、配置httpd.conf
    shell>; cd /usr/local/apache/conf
    shell>; vi httpd.conf
    加入两行:
    LoadModule php4_module modules/libphp4.so
    AddType application/x-httpd-php .php
    修改Listen x.x.x.x:80
    x.x.x.x是你本机的IP

    三、启动:
    /usr/local/apache/bin/apachectl start

    四、测试:
    在/usr/local/apache/htdocs下
    编辑index.php
    ;
    在Mozilla中输入http://x.x.x.x/index.php
    可以看见熟悉的php的表以及信息。本人刚安装完,测试没有问题,大家如有什么问题,可用QQ与我交流。我的QQ是:36117798加载中
返回顶部
顶部