js字符串拼接问题,拼接后通过ajax发送拼好的字符串到后台,给后台的存储过程的输入参数,请问怎么拼拼字符串?

非著名魔兽解说 发布于 2016/08/30 13:50
阅读 664
收藏 0
现在需要将字符串拼接成var List = '{"Code":"5101"},{"Code":"1139"},{"Code":"5130"} ,{"Code":"7810"},{"Code":"3651"}'这种JSON格式,目前已经取到了5101,1139,5130,7810,3651的值,分别为$("#CD1").val(),$("#CD2").val(),$("#CD3").val(),$("#CD4").val(),$("#CD4").val(),如果Code后面的值为空,比如说$("#CD2").val()为空,那么需要显示{"Code":""}。
请问现在怎么拼接才能把var List拼接成我想要的var List = '{"Code":"5101"},{"Code":"1139"},{"Code":"5130"}

 ,{"Code":"7810"},{"Code":"3651"}'这个结果?


已解决:

var mailList = [];
$("#txtName1New").val().split(":")[0];
$("#txtName2New").val().split(":")[0];
$("#txtName3New").val().split(":")[0];
$("#txtName4New").val().split(":")[0];
$("#txtName5New").val().split(":")[0];
var arry = [];
arry.push({"EmployeeCode":$("#txtName1New").val().split(":")[0]});
arry.push({"EmployeeCode":$("#txtName2New").val().split(":")[0]});
arry.push({"EmployeeCode":$("#txtName3New").val().split(":")[0]});
arry.push({"EmployeeCode":$("#txtName4New").val().split(":")[0]});
arry.push({"EmployeeCode":$("#txtName5New").val().split(":")[0]});
mailList = arry.join(",");
mailList = JSON.stringify(arry);
mailList = mailList.substring(1,mailList.length-1);

加载中
0
qianmenchuxue
qianmenchuxue
虽然解决了,这个还是给你参考:http://www.dreawer.com/question/6ee0728602d4426980458f6f0a8cc25a.html
返回顶部
顶部