PLSQL数据库存的汉字, 怎么根据拼音的首字母查询?

玫瑰情书 发布于 2014/05/07 15:52
阅读 517
收藏 1

详细如下:  
 


 1. ID     name
 2. 1      育创
 3. 2      北风
 4. 3      软件
 5. 4      培训
 
 

我现在在想要查询name的第一个字母是P的,就可以把“北风”查询出来,sql怎么写?

创建一个根据汉字获取拼音的oracle 方法,然后在SQL语句中先将汉字翻译成拼音,再用模糊匹配查询就可以了。  
 
 
Sql代码   
 1. CREATE OR REPLACE FUNCTION get_pinyin(P_NAME IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 AS  
 2. V_COMPARE VARCHAR2(100);  
 3. V_RETURN VARCHAR2(4000);  
 4.   
 5. FUNCTION F_NLSSORT(P_WORD IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 AS  
 6. BEGIN  
 7. RETURN NLSSORT(P_WORD, 'NLS_SORT=SCHINESE_PINYIN_M');  
 8. END;  
 9. BEGIN  
 10. FOR I IN 1..LENGTH(P_NAME) LOOP  
 11. V_COMPARE := F_NLSSORT(SUBSTR(P_NAME, I, 1));  
 12. IF V_COMPARE >= F_NLSSORT(' 吖 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('驁 ') THEN  
 13. V_RETURN := V_RETURN || 'a';  
 14. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('八 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('簿 ') THEN  
 15. V_RETURN := V_RETURN || 'b';  
 16. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('嚓 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('錯 ') THEN  
 17. V_RETURN := V_RETURN || 'c';  
 18. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('咑 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('鵽 ') THEN  
 19. V_RETURN := V_RETURN || 'd';  
 20. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('妸 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('樲 ') THEN  
 21. V_RETURN := V_RETURN || 'e';  
 22. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('发 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('猤 ') THEN  
 23. V_RETURN := V_RETURN || 'f';  
 24. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('旮 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('腂 ') THEN  
 25. V_RETURN := V_RETURN || 'g';  
 26. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('妎 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('夻 ') THEN  
 27. V_RETURN := V_RETURN || 'h';  
 28. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('丌 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('攈 ') THEN  
 29. V_RETURN := V_RETURN || 'j';  
 30. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('咔 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('穒 ') THEN  
 31. V_RETURN := V_RETURN || 'k';  
 32. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('垃 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('擽 ') THEN  
 33. V_RETURN := V_RETURN || 'l';  
 34. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('嘸 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('椧 ') THEN  
 35. V_RETURN := V_RETURN || 'm';  
 36. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('拏 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('瘧 ') THEN  
 37. V_RETURN := V_RETURN || 'n';  
 38. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('筽 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('漚 ') THEN  
 39. V_RETURN := V_RETURN || 'o';  
 40. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('妑 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('曝 ') THEN  
 41. V_RETURN := V_RETURN || 'p';  
 42. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('七 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('裠 ') THEN  
 43. V_RETURN := V_RETURN || 'q';  
 44. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('亽 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('鶸 ') THEN  
 45. V_RETURN := V_RETURN || 'r';  
 46. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('仨 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('蜶 ') THEN  
 47. V_RETURN := V_RETURN || 's';  
 48. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('侤 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('籜 ') THEN  
 49. V_RETURN := V_RETURN || 't';  
 50. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('屲 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('鶩 ') THEN  
 51. V_RETURN := V_RETURN || 'w';  
 52. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('夕 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('鑂 ') THEN  
 53. V_RETURN := V_RETURN || 'x';  
 54. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('丫 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('韻 ') THEN  
 55. V_RETURN := V_RETURN || 'y';  
 56. ELSIF V_COMPARE >= F_NLSSORT('帀 ') AND V_COMPARE <= F_NLSSORT('咗 ') THEN  
 57. V_RETURN := V_RETURN || 'z';  
 58. else  
 59. V_RETURN := V_RETURN || replace(replace(SUBSTR(P_NAME, I, 1),'',''),'·','');  
 60. END IF;  
 61. END LOOP;  
 62. RETURN V_RETURN;  
 63. END;  

 
Sql代码   
select * from tbl where get_pinyin(pactname) like 's%'  
详细请查看:http://www.dwz.cn/hXEI1

更多数据问题解决:http://www.dwz.cn/hXEz9

加载中
0
Neoman
Neoman
哥,用lucene吧
Neoman
Neoman
回复 @天堂口 : 恩,觉悟了
红桃K
红桃K
哥,这是软文
返回顶部
顶部