eclipse下arm开发环境的问题

Ann123 发布于 2011/05/05 16:27
阅读 2K+
收藏 1

各位大侠们帮帮忙啊!

我现在在eclipse环境写搭建了ARM的开发平台,交叉编译器没有什么问题了!现在遇到的问题如下:

我用网上的一个简单的c工程例子来进行测试,结果编译可以,但是却不好链接,就是生成不了目标文件,报错如下:

Building target: helloworld.elf
Invoking: ARM Linux GCC C Linker
arm-linux-gcc -T"/home/shenxinyue/workspace/helloworld/LPC2148-ROM.ld" -nostartfiles -Wl,-Map,helloworld.map -mcpu=arm7tdmi -o"helloworld.elf"  ./Startup.o ./lowLevel.o ./main.o ./rprintf.o ./syscalls.o ./uart0.o  
collect2: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault]
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: BFD (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) 2.18.50.20080215 assertion fail /scratch/julian/lite-respin/linux/obj/binutils-src-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/bfd/elf32-arm.c:9537
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: BFD (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) 2.18.50.20080215 assertion fail /scratch/julian/lite-respin/linux/obj/binutils-src-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/bfd/elf32-arm.c:9537
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: BFD (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) 2.18.50.20080215 assertion fail /scratch/julian/lite-respin/linux/obj/binutils-src-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/bfd/elf32-arm.c:9537
/usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: BFD (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) 2.18.50.20080215 assertion fail /scratch/julian/lite-respin/linux/obj/binutils-src-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/bfd/elf32-arm.c:9771
make: *** [helloworld.elf] 错误 1

 

有没有谁见过这个问题啊?帮帮我啊 !

加载中
0
Ann123
Ann123
现在问题解决了已经,忘了来说一下啦!
Ann123
Ann123
@红薯 : 我用的是eclipse,在设置中将所有的命令换成交叉编译器的命令,arm-none-linux-gnueabi-xx,
红薯
红薯
怎么解决的呢?
返回顶部
顶部