oschina的文章使用markdown语法如何画出表格

路中鸟 发布于 2015/07/27 23:36
阅读 3K+
收藏 0

在博文里写md文章想画表格, 用正规的md语法画表格的方法画不出来, 请问该如何画出表格? 谢谢.

一般方法:

| Col1      |     Col2 |   Col3   |
| :-------- | --------:| :------: |
| field1    |   field2 |  field3  |

加载中
0
沃德天拉莫帅
沃德天拉莫帅
| 项目    | 价格  | 数量 |
| --------  | ----- | ---- |
| 计算机   | $1600 |  5   |
| 手机    |  $12  |  12  |
| 管线    |  $1  | 234 |

0
路中鸟
路中鸟
好用! 谢谢了.
0
山海散客
山海散客

oschina不支持这种写法

OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部