js中加入的新节点,某些功能失效

蛋疼的淡定哥 发布于 2011/06/17 14:16
阅读 676
收藏 0

js中新构建了一个节点,然后绑定事件,事件中有ajax(jquery做的),节点本身的操作(修改样式,属性节点),ajax好用,但是修改属性节点的就不好用,如果是渲染DOM树的时候就存在的节点,功能都正常,

哪位能帮忙解决一下,谢谢了!!!

delCarTypeBut对象就是新建的节点

 

function delCarType(delCarTypeBut) {
	var delCarTypeName = delCarTypeBut.id;
	delCarTypeBut.disabled = 'disabled';

	$.post('delCarType.action', {
		'carType.cartype_name' : delCarTypeName
	})
	.error(function(){
		delCarTypeBut.removeAttribute('disabled');
		alert("删除失败,请检查网络!");
	})
	.success(function(){
		delCarTypeBut.parentNode.parentNode.style.display = 'none';
		//delCarTypeBut.parentNode.parentNode.parentNode.removeChild(delCarTypeBut.parentNode.parentNode);
	});
}
加载中
0
hizhengfu
hizhengfu
事件要动态绑定吧,最简单的就是用live。或者渲染完毕的时候在绑定一次。
返回顶部
顶部