php 有关while循环问题

赵立成 发布于 2014/04/28 16:57
阅读 162
收藏 0
PHP
<?
while($row2=mysql_fetch_array($query2))
{
 
?>
  
 <li class="cur"><img src="<?=$row2['pic']?>" title="<?=$row2['info']?>"></li>
<?
                            
 }

?>


怎么成让  class="cur"  只出现第一次啊     


不要喷我   我是刚开始学的php的   好多东西都忘记了 

加载中
0
JPer
JPer

<?php

$class = "cur";

while($row2=mysql_fetch_array($query2))
{
?>
  <li class="<?php print($class);?>"><img src="<?=$row2['pic']?>" title="<?=$row2['info']?>"></li>

<?

$class = "";                                

  }
?>

0
赵立成
赵立成

最后出来的结果是这样的 

<li class="cur"><img src="/uploads/1.jpg" ></li>

 <li><img src="/uploads/2.jpg"></li> 

<li><img src="/uploads/3.jpg"></li> 

0
热血青年
热血青年

前面加个$a=1;

if($a == 1){

    输出class

}

$a++

返回顶部
顶部