QCheckBox 怎么设置选中切换图片效果啊?qss里面是把所有的都设置 但是我想这是个别的几个怎么办?有这样的例子个我列举一个吗?谢谢

dalin_xiaoling 发布于 2013/12/26 14:30
阅读 1K+
收藏 0

@吥楛糖 你好,想跟你请教个问题:QCheckBox 怎么设置选中切换图片效果啊?qss里面是把所有的都设置  但是我想这是个别的几个怎么办?有这样的例子个我列举一个吗?谢谢

加载中
0
天朝搬砖工
天朝搬砖工

我记得qss里应该可以这样用吧:

<classname>#<objectname>{...}

dalin_xiaoling
dalin_xiaoling
回复 @WangRichard : 很麻烦的吧
天朝搬砖工
天朝搬砖工
回复 @dalin_xiaoling : 还有一个很直观的办法,就是给这两个checkbox单独写一个qss文件,然后单独加载
dalin_xiaoling
dalin_xiaoling
qss里是这样的 QCheckBox::indicator { image:uri(:/1.PNG); } QCheckBox::indicator:checked { image:uri(:/2.PNG); }
0
汤医森
汤医森
qss允许设定个别对象名的对象,还有一种办法就是自定义出一个类,重写相关的focus event,然后再UI设计中将那几个控件改成使用你自定义的类
0
吥楛糖
吥楛糖
可以像1L说的那样单独为checkbox写qss文件,另一个方法就是自己写类,做一个设置图片的接口,这样你就可以为每一个checkbox改变不同的图片了
0
来自山卡拉的你
来自山卡拉的你

帮助文档里面一大堆例子!Qt助手->索引"Qt Style Sheets Examples"->ctrl+F5查找"QCheckBox"


QCheckBox {
  spacing: 5px;
}

QCheckBox::indicator {
  width: 13px;
  height: 13px;
}

QCheckBox::indicator:unchecked {
  image: url(:/images/checkbox_unchecked.png);
}

QCheckBox::indicator:unchecked:hover {
  image: url(:/images/checkbox_unchecked_hover.png);
}

QCheckBox::indicator:unchecked:pressed {
  image: url(:/images/checkbox_unchecked_pressed.png);
}

QCheckBox::indicator:checked {
  image: url(:/images/checkbox_checked.png);
}

QCheckBox::indicator:checked:hover {
  image: url(:/images/checkbox_checked_hover.png);
}

QCheckBox::indicator:checked:pressed {
  image: url(:/images/checkbox_checked_pressed.png);
}

QCheckBox::indicator:indeterminate:hover {
  image: url(:/images/checkbox_indeterminate_hover.png);
}

QCheckBox::indicator:indeterminate:pressed {
  image: url(:/images/checkbox_indeterminate_pressed.png);
}
返回顶部
顶部