TCPDF中输出字符与数字组合的字符串间距不等?

元宵 发布于 2016/10/05 17:06
阅读 263
收藏 0

CPDF中输出字符与数字组合的字符串间距时,字符间距不相等,有大有小。

--------------------------------------------------------------

单独的输出字符和数字时,是正常的是什么原因?

加载中
返回顶部
顶部