[ERROR]: 查询处理器未能为执行并行查询启动必要的线程资源。

金大胖 发布于 2014/08/12 11:16
阅读 5K+
收藏 0

最近监控日志发现,偶尔会有如下错误信息,求高手指点!!!

 2014-08-12 08:04:36:666[WARN] org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.logExceptions(SqlExceptionHelper.java:145) [WARN]: SQL Error: 8642, SQLState: S0002
 2014-08-12 08:04:42:033[ERROR] org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.logExceptions(SqlExceptionHelper.java:147) [ERROR]: 查询处理器未能为执行并行查询启动必要的线程资源。
 2014-08-12 08:04:36:635[WARN] org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.logExceptions(SqlExceptionHelper.java:145) [WARN]: SQL Error: 8642, SQLState: S0002
 2014-08-12 08:04:42:017[ERROR] org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.logExceptions(SqlExceptionHelper.java:147) [ERROR]: 查询处理器未能为执行并行查询启动必要的线程资源。
 2014-08-12 08:04:42:033[ERROR] org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.logExceptions(SqlExceptionHelper.java:147) [ERROR]: 查询处理器未能为执行并行查询启动必要的线程资源。
 

加载中
0
Mr________Miss
Mr________Miss
请问这个问题,你解决了吗?
OSCHINA
登录后可查看更多优质内容
返回顶部
顶部