Google Go 1.9.1 和 1.8.4 版本发布

王练
 王练
发布于 2017年10月05日
收藏 5

Go 1.9.1 和 1.8.4 已发布。Go 是 Google 开发的一种编译型,并发型,并具有垃圾回收功能的编程语言。

Go 1.9.1 和 1.8.4 均主要包含2项安全修复:

详情查阅发行日志

下载地址:

1.9.1

1.8.4

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动共创开源社区。
转载请注明:文章转载自 开源中国社区 [http://www.oschina.net]
本文标题:Google Go 1.9.1 和 1.8.4 版本发布
加载中

最新评论(12

张金富
张金富

引用来自“绫小路清隆”的评论

跨平台吗?一般拿来做什么多?

引用来自“风华神使”的评论

1)跨;2)底层软件,基础设施,Web,各类服务

引用来自“绫小路清隆”的评论

回复@风华神使 : 底层讲效率为什么不用c和c++做呢,所以所处的位置很尴尬。
运行效率和开发效率兼顾
开源中国首席罗纳尔多
开源中国首席罗纳尔多

引用来自“绫小路清隆”的评论

跨平台吗?一般拿来做什么多?

引用来自“风华神使”的评论

1)跨;2)底层软件,基础设施,Web,各类服务
回复@风华神使 : 底层讲效率为什么不用c和c++做呢,所以所处的位置很尴尬。
风华神使
风华神使

引用来自“绫小路清隆”的评论

跨平台吗?一般拿来做什么多?
1)跨;2)底层软件,基础设施,Web,各类服务
晒太阳的小猪
晒太阳的小猪
越来越穷熊饥饿啦!!!
晒太阳的小猪
晒太阳的小猪

引用来自“akamos01”的评论

https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-amd64.msi

https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-amd64.msi
wget -c https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-amd64.tar.gz
--2017-10-05 14:25:09-- https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-amd64.tar.gz
正在解析主机 storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 172.217.3.240
正在连接 storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|172.217.3.240|:443... 失败:连接超时。
重试中。
晒太阳的小猪
晒太阳的小猪

引用来自“akamos01”的评论

https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-amd64.msi

https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-amd64.msi
好像墙住了!!!
开源中国首席罗纳尔多
开源中国首席罗纳尔多
跨平台吗?一般拿来做什么多?
a
akamos01
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.9.1.windows-amd64.msi

https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-386.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-amd64.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.linux-armv6l.tar.gz
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-386.msi
https://storage.googleapis.com/golang/go1.8.4.windows-amd64.msi
晒太阳的小猪
晒太阳的小猪
下载网张无法逾越
无聊的人啊
无聊的人啊
发狗粮了
返回顶部
顶部