PHPnew Cache_tpl 模板引擎 7.3.4 正式发布

来源: 投稿
作者: Tuesday
2014-01-24

phpnew CACHE_TPL 7.3.4 更新日志.

    1: php版本异常兼容修复

    2: 代码优化.防止压力过大.

    3: 细节修复.

演示&下载: http://phpnew.fenanr.com/

php模板引擎, 默认支持smarty, php, discuz三种模式的模板语法. 交叉使用都兼容.

展开阅读全文
10 收藏
分享
加载中
更多评论
6 评论
10 收藏
分享
返回顶部
顶部