Apache Commons Math 3.0 发布

红薯
 红薯
发布于 2012年03月09日
收藏 3

Apache Commons Math 刚刚发布了 3.0 版本,下载地址:

http://commons.apache.org/math/download_math.cgi

发行说明:

http://www.apache.org/dist/commons/math/RELEASE-NOTES.txt

Commons Math 是 Apache 上一个轻量级自容器的数学和统计计算方法包,包含大多数常用的数值算法。

本站文章除注明转载外,均为本站原创或编译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动共创开源社区。
转载请注明:文章转载自 OSCHINA 社区 [http://www.oschina.net]
本文标题:Apache Commons Math 3.0 发布
加载中

最新评论(1

一刀
一刀
3.0的doc样式真好看
返回顶部
顶部