Docker v24.0.0-beta.1 发布

来源: OSCHINA
2023-04-02 07:33:55

Docker v24.0.0-beta.1 现已发布,预发布旨在测试新版本:仅在测试环境中安装。

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo CHANNEL=test sh get-docker.sh

Known issues

可以在这些问题跟踪器中报告错误和回归:

报告问题时,需在问题标题中注明[24.0.0-beta]

更新说明:https://github.com/moby/moby/releases/tag/v24.0.0-beta.1

展开阅读全文
0 收藏
分享
0 评论
0 收藏
分享
返回顶部
顶部