Admidio

Admidio 是一个采用 PHP 开发的会员管理系统,适合组织和组。系统包含多种模块,例如个人信息、定制用户列表、日期、图片、留言簿等。

相关文章

加载中

[软件] Admidio - 会员管理系统

https://www.oschina.net/p/admidio

Admidio 是一个采用 PHP 开发的会员管理系统,适合组织和组。系统包含多种模块,例如个人信息、定制用户列表、日期、图片、留言簿等。

返回顶部
顶部